Algemene voorwaarden

 Vastgesteld op 22 november 2022, door het Bestuur van Stichting Leergang Sociaal Ondernemen. 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

Aanvangsdatum: de datum waarop een Opleiding gepland is te starten of daadwerkelijk gestart is;

Deelnameformulier: een door de Deelnemer ingestuurde en door WSF bevestigde aanmelding voor deelname aan een Opleiding waarmee sprake is van een Studieovereenkomst tussen de Deelnemer en WSF;

Deelnemer: particulier of bedrijf die bij WSF een of meerdere Opleidingen afneemt; WSF: Stichting Leergang Sociaal Ondernemen (KvK nummer: 73001201), statutair gevestigd te Amsterdam, tevens handelend onder de handelsnaam ‘We Shape the Future’;

Opleiding: een door WSF verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop;

Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante artikelen ten behoeve van (het volgen van) een Opleiding;

Kosten: de totale prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

Studieovereenkomst: een overeenkomst tussen WSF en de Deelnemer met betrekking tot een Opleiding, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Deelnemer. 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WSF, inschrijvingen bij en alle met WSF gesloten Studieovereenkomsten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

1.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde van toepassing. Partijen laten ten aanzien van de nietige of vernietigde bepalingen vervolgens bepalingen in de plaats komen die zoveel mogelijk recht doen aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens ten behoeve van alle door WSF bij de uitvoering van de Studieovereenkomst ingeschakelde derden en diens rechtsopvolgers. 

1.4 De relatie tussen WSF en de Deelnemer is persoonlijk. De uit een Studieovereenkomst voortkomende (toekomstige) rechten en verplichtingen kunnen door een Deelnemer uitdrukkelijk niet aan derden worden overgedragen, tenzij en voor zover nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Daarbij valt met name te denken aan het geval dat een derde, bijvoorbeeld de werkgever, de studiekosten van de Deelnemer geheel of gedeeltelijk wenst te betalen. 

Artikel 2 – Totstandkoming Studieovereenkomst

2.1 Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats via een Deelnameformulier. 

2.2 De Studieovereenkomst komt tot stand zodra WSF de deelname uitdrukkelijk heeft bevestigd. 

2.3 Door in te schrijven voor een Opleiding gaat de Deelnemer met WSF een Studieovereenkomst aan voor de betreffende Opleiding. De Deelnemer verklaart zich zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld. 

Artikel 3 – Kosten

3.1 De kosten van de Opleiding en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld op het Deelnameformulier. 

3.2 Alle door WSF genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

Artikel 4 – Betaling

4.1 Na ontvangst van het Deelnameformulier en de bevestiging van de deelname door WSF stuurt WSF een factuur aan de Deelnemer. 

4.2 WSF hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. 

4.3 De Deelnemer is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en het verschuldigde factuurbedrag niet volledig is betaald. WSF stuurt de Deelnemer daarop een betalingsherinnering, waarna de Deelnemer binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Deelnemer ook na deze termijn het verschuldigde factuurbedrag niet heeft betaald, kan WSF bij de Deelnemer wettelijke (handels)rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. 

4.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Deelnemer. Voor wat betreft de hoogte van de (buiten)gerechtelijke incassokosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. 

4.5 Particuliere Deelnemers blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met WSF voortvloeien. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever. 

Artikel 5 – Annuleren Opleiding door Deelnemer

5.1 Indien de Deelnemer een particulier is, mag de Deelnemer de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). 

5.2 De Deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Studieovereenkomst ontbonden moet worden. 

5.3 Na ontvangst van het verzoek tot ontbinding door WSF, betaalt WSF eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de Studieovereenkomst. 

Artikel 6 – Ernstige ziekte of calamiteit

6.1 Indien de Deelnemer de Studieovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de Deelnemer of zijn werknemer niet in staat is om de Opleiding te vervolgen, kan de Deelnemer WSF schriftelijk  gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door WSF vastgestelde Redelijke vergoeding, waarbij geldt dat WSF bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. 

6.2 De Redelijke vergoeding bestaat uit (i) de Kosten voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door WSF verzorgde onderwijs, plus (ii) 25% van de resterende Kosten van de Opleiding, als zijnde opstart- en administratiekosten. De Redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen Kosten. 

Artikel 7 – Uitvoering

7.1 WSF zal zich inspannen naar beste inzicht en vermogen de opleiding aan te bieden. WSF neemt daarbij de van toepassing zijnde regelgeving en zorgvuldigheid in acht met dien verstande dat de Studieovereenkomst voor WSF jegens de Deelnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting behelst. 

7.2 WSF behoudt zich om reden van kwaliteitsverbetering en voorgeschreven herprogrammering het recht voor om de indeling van de Opleiding tussentijds voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Ook kan WSF om planning technische redenen afwijken van de Aanvangsdatum. In voorkomende gevallen kan WSF het aantal bijeenkomsten reduceren of de beoogde groepsgrootte aanpassen. 

7.3 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet WSF er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal WSF Studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht WSF hier enig voordeel van ondervindt. 

7.4 Indien het aantal Deelnemers voor een bepaalde Opleiding naar het oordeel van WSF onvoldoende is, staat het WSF vrij om met de Deelnemer overeen te komen dat de betreffende Opleiding op een andere opleidingslocatie, datum en/of ander tijdstip, zal worden gevolgd. Indien tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over deze wijziging(en) of indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, dan heeft WSF het recht de betreffende Opleiding te annuleren en de Studieovereenkomst te ontbinden. 

Artikel 8 – Verplichtingen Deelnemer

8.1 De Deelnemer zal zich inspannen aan alle Opleidingsonderdelen deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden en daarover afstemming door de Deelnemer met het Opleidingsmanagement en/of de betreffende docent heeft plaatsgevonden. 

8.2 De Deelnemer zal zich onthouden van gedragingen en/of activiteiten die het doel of het effect hebben om het onderwijs, de kennisverwerving of een eerlijke evaluatie van de prestaties te verstoren. WSF behoudt zich het recht voor de Deelnemer in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Deelnemers die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding. 

Artikel 9 – Einde Studieovereenkomst

9.1 De Studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de Studieduur zoals is vastgelegd in het Deelnameformulier. 

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op door WSF geproduceerd Opleidingsmateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij WSF. 

10.2 Gebruik van Opleidingsmateriaal, anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid WSF

11.1 In het geval de Deelnemer (en/of een of meerdere van zijn werknemers) schade lijdt, is de aansprakelijkheid van WSF, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Deelnemer is voldaan. 

11.2 WSF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Opleidingsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding. 

11.3 De aansprakelijkheid van WSF strekt zich tevens uit tot alle personen en organisaties waarvoor WSF verantwoordelijk is (zoals personen en organisaties die door WSF zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst). 

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van verstrekte persoonsgegevens handelt WSF conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor zover deze van toepassing is. 

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de Algemene Voorwaarden door WSF worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van WSF. 

Artikel 14 – Geschillen 

14.1 Ingeval van een klacht of geschil tussen partijen inzake de uitvoering van de Studieovereenkomst, zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen. 

14.2 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten van WSF en de Deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen op verzoek van de meest gerede partij exclusief worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.